Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

   

  • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy 4.9.2015

  • Rodič poukaz podpíše a žiak ho odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, alebo na činnosť v ŠKD.

  • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

  • Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6. 2016, preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

  • Z krúžku sa nedá odhlásiť.

  • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý školský rok na základe odovzdaného vzdelávacieho poukazu.

  • Žiaci môžu navštevovať najviac 2 krúžky, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz triednemu učiteľovi.

  • Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

  • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz  najneskôr do 22.9.2015 triednemu učiteľovi.

  Zoznam krúžkov

 • V  školskom roku 2015/2016 bude naďalej v platnosti školský spoj J s odchodom od ZŠ Strážnická: 13:40 hod. a 16:08 hod. Žiaci môžu využívať aj novozriadenú linku MHD č.13

 • Výdaj obedov

  3.9.2015     11,20 - 13,00 hod.

  4.9.2015     11,20 - 13,00 hod.

 • Zoznam zošitov po ročníkoch

  smileyPre všetkých žiakov 1. ročníka zakúpil celú sadu Obecný úrad Ľubotice.

 • INTEGRÁCIA 2015 - pozor zmena !!!

  Zraz účastníkov koncertu INTEGRÁCIA 2015 je na hlavnej železničnej stanici v Prešove dňa 2.9.2015 o 11:15 hod.

  Koniec akcie je na hlavnej železničnej stanici v Prešove dňa 3.9.2015 o 23:56 hod.
  Rodič si zabezpečí odvoz svojho dieťaťa individuálne.

  Koordinátor: RNDr. Stella Brunáriová

 • Zaradenie prvákov a novoprijatých žiakov do tried

  Zverejnené na stránke Info 2015/16

 • Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
  Závery z rokovania obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13.7.2015

  Uznesenie 4/7/2015: OcZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice tak, že výška príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v ŠKD bude 9,00 €.

 • Oznam stravníkom 2015/2016
  1. Všetci stravníci vypíšu prihlášku na stravovanie na školský rok 2015/2016 a odovzdajú do školskej jedálne /ŠJ/.
  2. Stravníci, ktorí sa stravovali v šk. roku 2014/2015 už majú variabilný symbol /VS/ pridelený a zostáva nezmenený.
  3. Noví stravníci - variabilný symbol /VS/ si zistia buď telefonicky alebo osobne v ŠJ a v prvej zálohovej platbe uhradia o 3,50 € viac za  bezkontaktný čip na stravu.
  4. Prihlášku si môžete buď stiahnuť zo stránky našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v ŠJ.
  5. Strava sa platí mesačne vopred, čiže v auguste na september. Trvalý príkaz od 18.8.2015 - 18.5.2016 /10x zálohová platba/. Ak tak neučiníte v 8. mesiaci v 9. mesiaci prosím platbu zrealizovať  2x /2.9 a 18.9./.
  6. Ak ste nový stravník a stravu ste už uhradili bankovým prevodom, pri odovzdaní vypísanej prihlášky Vám bude odovzdaný aj čip na stravu.    
  7. Ostatné informácie osobne v ŠJ alebo odporúčam preštudovať záložku  školská jedáleň na stránke školy.

   

  Vargová Gabriela /vedúca ŠJ/

  Prihláška na stravovanie 2015/2016

  Ceny stravných lístkov 2015/2016

  Platba za stravu 2015/2016

 • Tanečný krúžok v školskom roku 2014/2015
 • Netradičný výlet 4.C

  Žiaci 4.C mali netradičný školský výlet, rozlúčku s prvým stupňom a p. učiteľkou triednou. Pri hrách, dobrom guľáši, nočnom kine a stanovačke zabudli na koniec školského roka. Otužili partiu triedy a na prázdniny prajú ostatným spolužiakom veľa zážitkov ako majú oni!

 • Účelové cvičenie jún 2015

  Účelové cvičenie sa uskutočnilo 23.6.2015 v areáli ZŠ Ľubotice. Zúčastnili sa ho žiaci 5.–9. ročníkov, ktorí absolvovali 10 stanovíšť zameraných na pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych situácií a zdravotnícku prípravu. Ďalšie stanovištia boli doplnkové – dopravná výchova, hod granátom, streľba zo vzduchovky. Na stanovištiach žiaci odpovedali na kontrolné otázky inštruktorov a ich odpovede boli ohodnotené bodmi.
  Z mladších žiakov najviac bodov získala 5.B trieda a zo starších žiakov 9.A trieda.
  Ďalšie účelové cvičenie bude v septembri v novom školskom roku 2015/2016.

 • Finančná gramotnosť

  23.6.2015 si žiaci osvojili a precvičili nové poznatky z finančnej gramotnosti. Pracovali s témou BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE, v ktorej hľadali rozdiel medzi zamestnaním a povolaním. Rozmýšľali, aké povolanie by chceli v budúcnosti vykonávať, alebo aký  príjem majú ľudia. Úlohy boli pestré, viedli žiakov k vzájomnej a tvorivej spolupráci.

 • Júnové odmeny

  Jún – mesiac plný slnka i kvapiek dažďa, skúšania i krúžkovania známok, výletov i rozlúčky so školou. U nás je tento mesiac spojený s vyhodnotením súťaží v zbere druhotných surovín. A veru aj tento rok sme nelenili a zbierali – vrchnáky z PET fliaš, hliníkovú fóliu, baterky, plechovky, no a samozrejme SABI tetrapaky i SABI viečka. A teraz nastal čas odmeniť tých najaktívnejších, tých najusilovnejších, tých, ktorí do zberu zapojili celú rodinu, priateľov a možno i susedov.

  Takže pekne po poriadku. V tomto školskom roku sme nazbierali 11435g hliníkovej fólie a 106565g plechoviek, čím sme získali 2.miesto v prepočte zúčastnených žiakov a 3.miesto v prepočte všetkých žiakov školy. Technické služby mesta Prešov nám odovzdali 50 eur, za ktoré boli kúpené ruksaky pre najlepších zberačov. 1.miesta získali L.Tomková zo 6.C a S.Platko zo 4.C. Darilo sa nám aj v 12.ročníku súťaže Recykluj a vyhraj. Zapojili sme sa do 4 kategórii a v dvoch sme boli úspešní. 9.miesto sme obsadili v zbere tetrapakov. Nazbierali sme 105900g. Najviac tetrapakov priniesol T.Komka z 1.B. 14.miesto sme získali za zber SABI viečok, nazbierali sme 37kg a najviac nazbierala L.Slatkovská zo 7.B. Náš žiak z 9.A P.Kizek bol vylosovaný za zber Integráčika a získal týždenný pobyt v Chorvátsku. Od spoločnosti Milk-Agro sme získali 1 tablet, 5ks 10eurových poukážok do predajní Milk-Agro, 150ks tričiek a poukážku na nákup tovaru v hodnote 300EUR. Za tieto peniaze boli zakúpené vecné ceny pre najaktívnejších žiakov - športové tašky a ruksaky, spoločenské hry a výtvarné sady. 20 našich žiakov – najúspešnejších zberačov dostalo možnosť zúčastniť sa koncertu Integrácia v dňoch 2.-3. septembra v Bratislave. Zbierali sme aj vrchnáky z PET fliaš. Spoločnosti KOSIT sme odovzdali 700kg vrchnákov, za čo sme získali 140EUR a 5 tričiek s logom firmy. Najviac nazbierala J.Geciová zo 7.A 102kg. Pochvalu si zaslúžia aj učitelia, ktorí sa aktívne zapájajú do zberov – p. riaditeľ I.Kostelník, p. Dugas, Suchárová, Semaníková, Šofránková i Oravcová a samozrejme i naše pani kuchárky s pani vedúcou ako aj dievčatá z 8.A - A.Jendrušová a L.Mrúzová, ktoré počas celého roka umývali a odkladali tetrapaky, za čo dostali 30EUR a tričká. V projekte Recyklohry sme za odber elektroodpadu 100kg, za zber batérií 82kg a za splnenie úloh získali body a tie sme premenili na vecné ceny pre našich žiakov. Najviac batérií nazbieral M.Biroš zo 4.B – 40500g. Odmenili sme všetkých, ktorí sa do zberu druhotných surovín zapojili tričkami a tých najúspešnejších vecnými cenami. Prvýkrát sme v tomto školskom roku odmenili najaktívnejšieho zberača druhotných surovín a ním sa stala žiačka 6.C triedy I.Jurašeková, ktorá získala tablet Samsung.

  Všetkým zberačom pekne ďakujeme, oceneným blahoželáme a hor sa opäť do zberu. Veď prázdniny ubehnú ako voda a súťaže v zbere odpadového materiálu pokračujú aj v nasledujúcom školskom roku. Takže krásne, slnečné prázdniny a nezabudnite "Ten kto recykluje, ten pomáha životnému prostrediu a ten aj vyhráva!"

 • Navštívili sme Šarišskú galériu i Šarišské osvetové stredisko

  Áno, v piatok v rámci výtvarnej výchovy navštívili žiaci 6. ročníka Šarišskú galériu i ŠOS. Skoro všetci boli v tejto galérii prvýkrát a skoro všetci videli tiež prvýkrát skutočné obrazy maliarov či drevené sochy. Výstavami nás sprevádzala sympatická pani výtvarníčka, ktorá nás postupne oboznamovala s autormi i ich dielami. A tak sme sa zoznámili s dielami grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho žiakov. Tieto diela sa vyznačovali abstraktnosťou a akýmsi tajomstvom, ktoré bolo možné nájsť a pochopiť iba pri dôkladnom pozeraní i počúvaní. V druhej miestnosti sme si prezreli sochy s náboženskou tematikou pochádzajúce z 18. a 19. storočia i vzácne ikony zo 17. storočia. Medzi nimi sa objavili aj 3 sochy Majstra Pavla z Levoče.

  Na prízemí nás upútali pestré abstraktné obrazy mladých autorov, no a v podzemí sme sa zoznámili s dielami zosnulej maliarky Jitky Bezurovej. Tá maľovala hlavne portréty žien a typickou črtou týchto portrétov boli tmavé oči. Po dokonalom výklade a prehliadke nasledovala praktická časť. Každá dvojica dostala vankúšik, výkres, farbičky či fixy a jej úlohou bolo nakresliť to, čo ju na výstave najviac zaujalo. A tak vznikli abstraktné obrazy plné farieb, tvarov a zvláštnych detailov. Po ukončení prehliadky v Šarišskej galérii sme sa presunuli do budovy DJZ, teda do výstavnej miestnosti, kde sme si prezreli výstavu žiackych prác – komiksov na tému Moje nie zlu. Tu sme si aj oddýchli, nadesiatovali sa, vypočuli si krásne melódie, ktoré nám zahrala na klavíri naša Soňka zo 6.C. Potom sme sa už pobrali domov, teda do školy.

  Aj keď sa počasie s nami zahrávalo, dopoludnie nám zbehlo veľmi veľmi rýchlo. Aj sme sa niečo naučili, aj niečo nové vyskúšali, aj niečo nové videli. A o to nám predsa šlo.

 • Priateľský zápas v basketbale

  Dňa 19.6.2015 sa na ZŠ Sibírska uskutočnil priateľský zápas v basketbale medzi žiačkami a žiakmi ZŠ Sibírska a ZŠ Ľubotice. Hlavným cieľom bolo preveriť pripravenosť budúcich reprezentačných družstiev škôl v ďalšom školskom roku. Po odchode deviatakov budú v basketbale školu reprezentovať terajší ôsmaci a priateľský zápas so športovou triedou zo ZŠ Sibírska bol ideálnou príležitosťou zistiť aktuálny stav ich pohybových zručností.

  Oba zápasy chlapcov a dievčat boli veľmi vyrovnané, naše dievčatá vyhrali len o jeden bod a chlapci remizovali.
  Priateľský zápas pomohol vhodne nasmerovať obsah tréningových jednotiek v ďalšom školskom roku.

 • Škola v prírode 2015 Demänová

  Deti ZŠ Ľubotice sa zúčastnili 11. ročníka ŠvP. V prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v Demänovskej doline v Penzióne Alžbeta strávili päť nezabudnuteľných dní. Atraktívne výlety sa striedali s každodenným kúpaním a hrami v bazéne. Deti sa s nadšením zapájali do rozmanitých súťaží, za ktoré boli odmenené peknými cenami.

  Program ŠvP bol bohatý na rôzne zážitky a výlety. Spoznali krásy Demänovskej jaskyne Slobody, nadšení boli z plavby výletnou loďou po Liptovskej Mare. Prírodu Nízkych Tatier obdivovali aj z najmodernejšej lanovky Funitel, ktorá ich vyviezla na druhý najvyšší vrch Nízkych Tatier - Chopok. Učivo z hodín prírodovedy a vlastivedy si v prírodnom prostredí precvičili a upevnili zážitkovou formou. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na spríjemnení pobytu detí.
  /Mgr. Zuzana Verbovská - pedag. vedúca ŠvP/

 • Týždeň modrého gombíka 2015

  18. a 19. mája sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Modrého gombíka, ktorú organizuje Unicef Slovensko každý rok v mesiaci máj. Žiaci, rodičia, zamestnanci školy, mali možnosť prispieť deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam (Ukrajina, Sýria, Jemen...). Keďže 25. apríla postihlo Nepál tragické zemetrasenie, prevažná časť výťažku zo zbierky bola zaslaná nepálskym deťom.

  Dobrovoľníci, žiaci našej školy V. Majdáková, S. Krivá, A. Pažinová, J. Ďuricová, L. Šitárová, K. Perželová, L. Bandžáková pomohli vyzbierať sumu 130,12 eur. Aj takýmto spôsobom vedieme naše deti k empatii, súcitu a vôli pomáhať slabším a tým, čo to potrebujú. Všetkým, ktorí sa zapojili  patrí veľká vďaka.
  /I. Geralská/

 • Veľký úspech našej školy

  15.-16. júna sa na Zvolenskom zámku konala celoslovenská súťaž v rétorike

  XXIX. ŠTÚROV ZVOLEN

  Jankovi blahoželáme za 3. miesto v II. kategórii.

  yesyes

 • Exkurzia KOSIT

  Črtal sa pred nami krásny slnečný deň (9.6.2015) a obidve deviatacké triedy sme sa vybrali na exkurziu do Košíc spolu s pani učiteľkami Hvizdošovou a Feckovou. Mali sme namierené do Centra environmentálnej výchovy, ktoré bolo zriadené firmou KOSIT, a.s. v spolupráci s Recyklačným fondom. Tu nás čakala lektorka p. Karoliyová. ktorá nám priblížila problematiku nakladania s odpadmi a zdôraznila význam separácie odpadov a hlavne, prečo je to dôležité. Potom sme sa šli pozrieť do areálu firmy, čo sa v skutočnosti s odpadom deje, teda sme  pozreli triediace linky, spaľovňu. Videli sme ako sa mení odpad na škvaru.

  V závere exkurzie nám pani lektorka zdôraznila, že až 80 % materiálu v odpadkovom koši je možné recyklovať, teda meniť na surovinu a tým podstatne chrániť naše životné prostredie.

 • Exkurzia v Oswienčime

  Naša škola každoročne organizuje pre žiakov 9. ročníka exkurziu do koncentračného tábora v Poľsku, do Oswienčima. Exkurzia sa konala 5.6.2015. Od školy sme vyrazili o siedmej hodine, nakoľko cesta bola dlhá. Prvou zastávkou bolo mesto Wadovice, ktoré je známe tým, že sa tam narodil pápež Ján Pavol II. Navštívili sme miestnu katedrálu, námestie, kde sme si pred sochou Jána Pavla II. urobili spoločnú fotografiu. Pred obedom sme vyrazili do hlavného cieľa našej cesty, do Oswienčima. Mnohí z nás boli plní očakávania, čo tam uvidíme, aj napriek tomu, že sme o koncentračnom tábore veľa počuli. Ale ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť.

  Po tábore nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám všetko vysvetlila do najmenších detailov, ale hlavne to hovorila s citom. Navštívili sme mnoho miestností, v ktorých sme videli fotografie väzňov, ich osobné veci, predmety, ktoré používali, miesto kde spali... a musím konštatovať, že mnohí sme mali nepríjemný pocit, pocit úzkosti, až odporu k týmto neľudským činom. Dve hodiny „uväznenia v tábore“ nám stačili na to, aby sme si uvedomili to, že si máme vážiť dobu, v ktorej žijeme, ale hlavne našu slobodu.

  Kristína Perželová, 9.B

strana: